logo
Main Page Sitemap

Som ett förfall av en obligation metoder quizlet


som ett förfall av en obligation metoder quizlet

Den diskonteringsränta som sex offender lista 76016 tillämpas skall anges i årsredovisningen tillsammans med andra antaganden för beräkning av det försäkringstekniska nuvärdet.
Ett nuvärde beräknas genom att de framtida inbetalningarna och utbetalningarna diskonteras med hjälp av en är adult friend finder legit diskonteringsränta för att ta hänsyn till tidsvärdet av pengar.
En förmånsbestämd pensionsplan innebär att den framtida pensionen för en anställd baseras på en formel och ett försäkringstekniskt nuvärde beräknas för en förmånsbestämd för att redovisningsenheten och andra intressenter skall kunna bedöma hur väl pensionsplanen är finansierad.
Om det inte går att tillgå marknadspriser för den tillgång eller skuld som skall värderas eller om marknadspriset inte är tillförlitligt så kan värderingsmodeller användas för att uppskatta det verkliga värdet.Vi tänker oss att en redovisningsenhet utfärdar en obligation till ett nominellt värde om 100 000 SEK som förfaller inom 5 år till en ränta om 8 som betalas en gång per år när marknadsräntan.Omvärderingsmetoden är en värderingsmetod som anges i ifrs och som innebär att en tillgång värderas till verkligt värde i balansräkningen och att värdeförändringen redovisas mot eget kapital i balansräkningen om värdeförändringen är positiv.En tillgångs nyttjandevärde utgörs av nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången förväntas generera.Diskonteringsräntan skall vara nominell (inkludera inflationskomponent) om pensionsplanen inte är värdesäkrad och real (ej inkludera inflationskomponent) om pensionsplanen är värdesäkrad.Exempel: beräkning av försäkringstekniskt nuvärde i förmånsbestämd pensionsplan.En negativ värdeförändring när omvärderingsmetoden tillämpas skall enligt ifrs redovisas mot tillgånges ackumulerade värde och resultaträkningen.En positiv värdeförändring när omvärderingsmetoden tillämpas skall enligt ifrs redovisas mot tillgångens ackumulerade värde och eget kapital och sedan tas upp i avsnittet "omvärderingsvinster" eller "annat totalresultat" (other comprehensive income) som presenteras efter resultaträkningen.
En arbetsgivare har valt att trygga de anställdas pension med hjälp av en förmånsbestämd pensionsplan.
En redovisningsenhet som tillämpar omvärderingsmetoden får enligt ifrs välja att redovisa en tillgång till omvärderat belopp som ett nettovärde utan att redovisa ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar eller en tillgång till ett bruttovärde där det omvärderade beloppet utgörs av skillnaden mellan bruttovärdet och ackumulerade avskrivningar och.
Effektivräntemetoden innebär att räntan för en tillgång eller skuld beräknas genom att det bokförda värdet för tillgången eller skulden multipliceras med effektivräntan i procent och differensen mellan räntekostnad och kupongränta läggs till det bokförda värdet för tillgången eller skulden.Omvärderingsmetoden får enligt ifrs tillämpas för immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar efter den initiala värderingen till anskaffningsvärde.Det verkliga värdet sammanfaller normalt med anskaffningsvärdet vid anskaffningstillfället men det verkliga värdet kan sedan förändras med tiden och skilja sig från anskaffningsvärdet.Värderingsprinciper är de metoder och modeller som tillämpas för att värdera tillgångar, skulder, intäkter, kostnader och eget kapital.Den nominella diskonteringsräntan har fastställts till 4 och den reala diskonteringsräntan har fastställts till.Det redovisade värdet för en tillgång eller skuld utgörs av det nettovärde som de är redovisade till.Arbetsgivaren måste ha satt av 375 937 SEK i balansräkningen för den här arbetstagaren för att anses ha tryggat och fullt ut ha finansierat den anställdes framtida pension.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap