logo
Main Page Sitemap

Livränta förfallodag


livränta förfallodag

Löper fordran med ränta när den förfaller till betalning och försittes betalningstiden, utgår ränta i fortsättningen enligt samma räntefot som gällde vid förfallodagen.
Nämndens beräkning är endast ett sätt att relatera ersättningen till skadetidpunkten och den skadelidandes ålder.Reduktion av avgift kan endast medges om perioden, som plats ej erbjudits, överstiger 5 arbetsdagar.Har till följd av skadan vissa merkostnader för resor.Omständigheterna är inte heller i övrigt sådana att bolaget haft fog för att anta att.P.Kan därför enligt min mening - oavsett att han företrätts av ett sakkunnigt ombud - inte ha insett den betydelse bolaget i målet tillmätt yttrandet som avtalsgrund avseende ränteberäkningen.T.P:s talan skall således bifallas i denna del.På fordran som avser återgång av betalning då avtal hävts till följd av kontraktsbrott eller på liknande grund utgår dock ränta för tiden från den dag betalningen erlades till och med den dag återbetalning sker eller, om återbetalning ej sker i rätt tid, den dag.Ingen avgift, som barn 1 avses alltid familjens yngsta barn.
Ränta skall således utgå enligt räntelagen på de belopp som parterna har kommit överens.
Fordran i övrigt är inte förfallen till betalning innan kostnaderna/olägenheterna uppstått.
Avgiftspliktiga personer, taxan är gemensam för ensamstående och gifta/sammanboende personer och för familjehemsföräldrar.
Ett motsatt betraktelsesätt skulle leda till - förutom överkompensation - en icke sakligt försvarbar skillnad mellan fall där ersättningen bestämdes till årsvis förfallande belopp respektive ett kapitaliserat engångsbelopp.Det är ostridigt mellan parterna att avtal beträffande räntan inte träffats och att ränta skall beräknas enligt räntelagen.Enligt min mening hade.P.Utan reservation förklarade sig berett att lämna ersättning i enlighet med yttrandet.Återstående belopp bör enligt nämnden kapitaliseras efter en faktor av 10,5.Som tidigare nämnts var detta belopp i enlighet med allmänna principer förfallet till betalning i räntelagens mening d Nämndens yttrande innehåller emellertid några uttalanden om hur detta belopp bör beräknas vilka enligt bolagets mening innebär att en annan förfallodag avsetts.Ideell skada gottgörs genom ersättning för sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men samt olägenheter i övrigt till följd av skadan (5 kap 1 skadeståndslagen).Frågan är emellertid om han därefter har gått med på att flytta fram förfallodagen beträffande vissa belopp till en senare tidpunkt, så som sker när skadestånd bestäms att utgå i form av livränta vid olika bestämda tidpunkter.Nämndens nuvärdesberäkning är endast ett sätt att relatera ersättningen till skadetidpunkten och den skadelidandes ålder.
[L_RANDNUM-10-999]
See also
Sitemap