logo
Main Page Sitemap

Förfallodagen är en inteckning


förfallodagen är en inteckning

7 Pengar som inte placeras enligt 5, 6 eller 10 och som inte heller omedelbart behöver användas ska göras räntebärande genom att sättas in hos bank eller kreditmarknadsföretag.
Samt 54 4 och 5 mom., 62 a 2 mom.Mål om föräldraskap enligt 1 kap.Har upphävts genom L /1123.87 (16.6.2017/366) Skuldsaneringsregister Bestämmelser om skuldsaneringsregistret finns i lagen om skuldsaneringsregistret (368/2017).(31.1.1995/113) Domstolen skall dessutom 1) upplysa gäldenären om den i 6 stadgade skyldigheten att lämna uppgifter, om den i 7 stadgade skyldigheten att medverka och om det i 12 stadgade betalningsförbudet och förbudet att ställa säkerhet samt om påföljderna av försummelse och överträdelse, 2) underrätta.Regeringen meddelar även närmare föreskrifter om vilka uppgifter överförmyndaren eller överförmyndarnämnden ska lämna för att länsstyrelsen ska kunna föra statistik och vilken statistik länsstyrelsen ska föra.Rätten får dock förlänga tiden, om det finns förutsättningar för att nå en frivillig fullgörelse.
Om skuldsaneringen inleds genom beslut av fullföljdsdomstolen och en ansökan om att försätta gäldenären i konkurs då är anhängig, förfaller ansökan när betalningsprogrammet har fastställts.
Samt räntan på dessa belopp till den tidpunkt då medlen redovisas bästa förmånsrätt till betalning vid konkurs efter de fordringar som avses i 3 i lagen om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning, och före de fordringar som avses i 20.
11 Bland ledamöterna i överförmyndarnämnd utse kommunfullmäktige en ordförande och en vice ordförande att tjänstgöra under den tid för vilken de blivit valda som ledamöter.
Om det finns särskilda skäl kan rätten förordna om andra villkor för avdragsrätten än som anges i första och andra styckena.
I troll 1975 vuxen personalitydevelopment ett beslut genom vilket ett i 1 mom.Om den egendom som utgör vuxna finder vän borttagning säkerhet och som gäldenären behållit enligt betalningsprogrammet realiseras innan betalningsskyldigheten på grundval av betalningsprogrammet har uppfyllts, används försäljningspriset efter avdrag för realiseringskostnaderna till betalning av de skulder som egendomen utgör säkerhet för.26 Säkerhetsskuldernas ställning i skuldsaneringen Beträffande en säkerhetsskuld kan endast de åtgärder som nämns i 25 1 mom.Underhållsbidrag i form av ett engångsbelopp skall betalas till socialnämnden om barnet är under arton.Vite 13 Överförmyndaren får vid vite förelägga en förmyndare, god man eller förvaltare att fullgöra sina skyldigheter enligt 3 andra stycket eller 8 tredje stycket i detta kapitel eller enligt 12 kap.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap