logo
Main Page Sitemap

Förfallodagen för politik


förfallodagen för politik

(29.6.2016/501) 62 (10.6.2011/631) Förfarande vid ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband För att utreda förutsättningarna för uppehållstillstånd ska sökanden och anknytningspersonen ges tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs, om inte ansökan omedelbart avslås såsom ogrundad.
Inrikesministeriet bestämmer om utländska myndigheter ska beviljas rätt att avläsa uppgifter i uppehållstillståndskort och om att dra in den rätten.
Beviljar Migrationsverket utlänningen uppehållstillstånd för näringsidkare, om inte något annat följer.Sökanden skall livränta förfallodag för myndigheten förete en utredning om hur hans eller hennes försörjning tryggas i Finland.I beslut som gäller omhändertagande av resedokument får ändring inte sökas särskilt genom besvär.På begäran av den som tagits i förvar ska tingsrätten ta upp ärendet till ny behandling också tidigare än vad som anges i 1 mom., om det finns skäl till det med anledning av någon omständighet som framkommit efter den föregående behandlingen.3 punkten beviljats tillfälligt uppehållstillstånd för studier, beviljas efter avlagd examen ett nytt tillfälligt uppehållstillstånd för sökande av arbete.Avsedda tjänstemannen är närvarande i rättssalen, så att videokonferens eller någon annan lämplig teknisk metod för dataöverföring anlitas och där de som deltar i behandlingen kan tala med och se varandra.Tillstånd som upphört att gälla skall återlämnas till utfärdande myndighet.1, Rådets direktiv 2002/90/EG; EGT nr L 328,.12.2002,.
Eller uppehållstillstånd med stöd av 88 2 mom.
2 punkten, genomförs en helhetsbedömning av möjligheterna för anknytningspersonen att i ett tredje land leva i familjegemenskap med sökanden.
Då utlänningen inte frivilligt har avlägsnat sig ur landet inom den fastställda tidsfristen kan inreseförbud meddelas genom ett särskilt beslut.
13 kap Rättsskydd 190 (8.8.2008/516) Besvär I beslut som fattats av Migrationsverket, polisen, gränskontrollmyndigheten, arbetskraftsbyrån, en finsk beskickning eller undervisningsministeriet och som avses i denna lag får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen i enlighet med vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.
Är behövligt att avbryta betänketiden.
Vid beräkningen av de frister som avses i denna paragraf tillämpas inte 5 i lagen om beräknande av laga tid (150/1930).Bestämmelser om inresevillkor gratis mature sex kontakt för tredjelandsmedborgare vid vistelser på medlemsstaternas territorium som inte varar mer än 90 dagar under vilken som helst period på 180 dagar finns i kodexen om Schengengränserna.(19.5.2006/380) En studerande som avlagt examen i Finland beviljas tillfälligt uppehållstillstånd med stöd av 54 4 mom.Utlänningen ska på begäran visa upp det resedokument som avses i 1 mom.En arbetssökande unionsmedborgare får även efter att tre månader förflutit vistas i Finland under en rimlig tid utan att registrera sin uppehållsrätt, om han eller hon alltjämt söker arbete och har faktiska möjligheter att få arbete.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap