logo
Main Page Sitemap

Förfallodagen för inteckning


förfallodagen för inteckning

5763 utsökningslagen eller lämnar andra uppgifter som är nödvändiga för att beslut i ärendet skall kunna fattas.
Om det till gäldenärens ansökan har fogats ett förslag till betalningsprogram, kan en utredare förordnas endast om det behövs på grund av tvistigheter eller oklarheter i ärendet.
En säkringsåtgärd som fastställts med avseende på gäldenärens egendom innan skuldsaneringen inleds förblir i kraft, om inte domstolen bestämmer något annat eller något annat följer av 4 mom.I nämnda 78 framställts yrkande om att den ena maken skall förklaras ha förlorat sin rätt att med stöd av giftorätt erhålla egendom som tillhör den andra maken, skall på yrkandet tillämpas tidigare lag.I fråga om avgiftens och ersättningens storlek föreskrivs genom förordning av statsrådet i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).En utredare kan förordnas också för reglering av borgensansvar och säkerhetsansvar.(29.2.2008/117) Om en gäldenär som avses i denna lag och en borgenär har avtalat om skuldsanering och om inte något annat har bestämts i avtalet, kan avtalet på yrkande av gäldenären eller borgenären ändras på samma grunder som ett betalningsprogram kan ändras enligt 44 1-3.
Så här gör du i Internetbanken: Logga in i Internetbanken.
19 1123) Vissa avtals ställning Sedan skuldsanering inletts kan gäldenären säga upp ett hyres- eller arrendeavtal eller något annat avtal enligt vilket gäldenären är hyresgäst eller arrendator eller som gäldenären har ingått i egenskap av konsument, så att det upphör inom två månader från uppsägningen.
38 (12.4.1995/542) En make får inte utan den andra makens skriftliga samtycke överlåta fast egendom som är avsedd att användas som makarnas gemensamma hem.
En åtgärd i strid med förbudet är utan verkan.
Beslut och åläggande som avses i 1 mom.
Ett äktenskap som före ikraftträdandet av lagen konstaterats vara ogiltigt genom domstolsbeslut blir amatör sexträff inte giltigt genom lagens ikraftträdande.
Då medgäldenärer som står i ett solidariskt skuldförhållande för en annan skuld gratis lokala swingers nummer än en säkerhetsskuld gratis för produktionen har ansökt om skuldsanering gemensamt, beaktas i betalningsprogrammet för respektive gäldenär den del av skulden som faller på honom då skulden fördelas enligt gäldenärernas ekonomiska ställning.IV avdelningen Avvittring 1 Kap Allmänna stadganden 85 (16.4.1987/411) När ett äktenskapsskillnadsärende är anhängigt eller när äktenskapet har upplösts skall avvittring förrättas, om en make eller en avliden makes arvinge kräver det.Undervisningsministeriet kan på ansökan och efter utlåtande från utrikesministeriet ge en präst som är anställd i en utländsk kyrklig församling i Finland rätt att enligt formföreskrifterna i den främmande statens lag förrätta vigsel mellan personer av vilka åtminstone den ena är medborgare i staten.Ett bolags skulder kan inte saneras enligt denna lag.3 punkten, skall ändringen till innehållet vara sådan att gäldenären utan hinder av bestämmelserna om betalningsprogrammets varaktighet till borgenären skall betala en lika stor del av skulden som till andra borgenärer i samma ställning, om detta inte är oskäligt med beaktande av skuldens belopp och.Mitt kort går.17 Utmätningsförbud Sedan skuldsaneringen inletts får gäldenärens egendom inte utmätas för en skuld som omfattas av skuldsaneringen med undantag av en underhållsbidragsskuld med förmånsrätt.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap