logo
Main Page Sitemap

Förfallodag remburs


förfallodag remburs

pilotage lotsavgift, lotskostnaden, men även.
'isle' ö) 66 allow tillåta, medge 67 allow a discount, grant a discount lämna rabatt (bevilja rabatt, kredit etc.) 63 allowance gottgörelse, bidrag 75 amount summa, en summa pengar 74 amount to uppgå till 844 anchor ankare, ankra, förankra, sätta fast, fastsätta, fästa 843 anchoring.
668 mark märke, märka, stämpel 484 mark-down, reduction prisnedsättning, prisjustering (nedåt) 670 marker pen tuschpenna, märkpenna med filtspets för märkning (för vattensäker märkning) 73 market marknadsföra 338 marking märkning 880 marshalling area uppställningsområde för containrar, staplingsplats container 763 match passa, passa ihop med 561.713 round up cattle fånga in lösgående kreatur för märkning, slakt, transport.d.(a slotmachine enarmad bandit) 212 solution lösning 213 solve lösa (allmänt dissolve lösa upp, upplösa partiklar etc.Som återbetalas) 339 refuse vägra (refusal vägran) 936 refuse vägra, motsätta sig 616 regular customers fasta kunder, stamkunder 656 regularly regelbundet, återkommande händelse (som upprepas) 658 reimbursement ersättning för utlägg, återbetalning av gjorda utbetalningar (ofta mot verif.) 657 reinsurance återförsäkring 840 release frikoppla, släppa loss.Viktenhet, pund 0,453 kg (2 lbs.90 delay dröjsmål, försening 91 delete stryka, ta bort 124 deliver leverera 125 delivery leverans 127 delivery truck godsbil, paketbil 928 delivery/shipping cost leveranskostnad 103 demand, demand for efterfrågan, kräva, fordra 769 demijohn, carboy damejeanne av glas (av slag som ibland används vid hemtillverkning.1070 peel skal, skala 663 penalize bestraffa, ålägga att betala skadestånd, bestraffa med böter 138 pencil blyertspenna 361 pending i avvaktan på 664 per cent, out of each hundred, for each hundred procent 319 perform utföra 560 period (US full stop, point, dot punkt 458.834 ratchet spännbandshandtag, kugghjul med låsmekanism i form av stoppklack etc.823 boxcar godsfinka, järnvägsvagn för paketgods, styckegods etc.
tunna 537 drums oljefat 994 dry snack/-s, snacks potatischips, majschips, pretzels, ostbågar, jordnötter.d.
16 ounces 1 pound 28,35 gram och 16 registrerade sexualbrottslingar columbus ohio ounces 1 pound (453,6 gram) 225 out of money slut på pengar, utan pengar 696 Out Tray, Out Basket utkorg, fack eller korg för utgående post (färdigbehandlat ärende, post.d.) 697 outwork utlagt arbete som utförs utanför.
712 round up, round up the figures runda av siffror till närmast högre hela belopp 195 round-the-clock dygnet runt 391 ruin förstöra 160 rule regel 139 ruler linjal 687 run rinna, ha hand om, ha ansvar för, sköta om 938 rush order brådskande leverans 767.
(salary månadslön) 870 waiver ett dokument vari intygas att man avstår från vissa rättigheter, avsägelse 871 waiver clause kontraktsklausul där en part avstår vissa rättigheter under vissa omständigheter 268 valid giltig, gällande, godtagbar 555 walk off, strike, stop working strejka, lämna i protest 1004 walk-in.997 itinerary resplan, färdplan, med restider (ankomst avresa) angivna 415 jail mindre fängelse, häkte, arrest 847 jammed fastnat, snott sig, sitta fast (paper jam in a PC printer, traffic jam trafikstockning etc) 174 join, fuse binda samman, förena 209 join, put together foga samman, foga.Ca 0,9 kg) 328 preceding föregående 1058 preliminary preliminär 350 premises området, ägorna, fabriksområdet 172 preserve bevara, konservera 142 previous föregående, den tidigare 143 previously tidigare 709 price ex quay pris för varor efter lossning på fartygskaj men exklusive transport från hamnen 248 print ett.Presenning, vattentätt skyddande överdrag av vaxad duk, galon, plast, gummi etc.414 wreck vrak 477 writing, in writing skriven formulering, skrivning, skriftligt, på papper 957 yard 3 feet.4 cm, 36 inches 301 You're welcome ingen orsak, föralldel 306 zip code, postcode, postal code postnummer.Varje, vardera, per styck 144 early tidig, -t (med hänvisning till tid.d.) 217 ease underlätta, lättnad 196 efficient effektiv 930 employ anställa 44 employ, employed anställa, anställd 46 employee anställd, den anställde (oftast löneanställd) 45 employer arbetsgivare 979 EMU, European Monetary Union det förenade.Ungefär, cirka 36 area område 8 arrival ankomst 10 arrive ankomma, anlända 29 asap, as soon as possible så snart som möjligt, med vändande post 105 assemble sammansätta, foga samman, sätta ihop, montera ihop 1041 assembly hopsättning, sammansättning, samling 1042 assertive självsäker, tvärsäker 1040 asset.804 wheelhouse, pilothouse styrhytt 291 wherever var helst, var som helst, varän 290 whether huruvida, om 609 whitewood granträ, gran 95 whole hela 292 wholesale grossistled, grossist- 293 wholesaler grossist 182 wide bred 184 width bredd 299 willing villig, medgörlig 859 winch vinsch, spel för.Höjd 228 heir arvinge 1008 high bay, high bay warehouse lokal/magasin för pallgods förvarat med stapelhöjd upp till 30 m 236 hint antyda, -n 1043 hire, employ anställa 929 hire, take on leja (korttidsanställa anställa 838 hoist hissa (to hoist sail att hissa segel även.418 gallon4 quarts 8 pints 4,55 L (Br 3,79 L (US) 812 gear lever (Br gear shift (US) växelspak 878 general cargo ship lastfartyg av traditionell typ, "blandlastfartyg icke specialiserat lastfartyg 437 get hold of få tag på/i, skaffa fram 992 GMT, Greenwich mean time.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap