logo
Main Page Sitemap

Förfallodag formel redovisning


förfallodag formel redovisning

4, 9,.12 Tillämpa endast första stycket.7 samt följande: En förklaring om att inga väsentliga negativa förändringar har ägt rum i emittentens framtidsutsikter sedan den senast offentliggjorda reviderade redovisningen eller en beskrivning av eventuella väsentliga negativa förändringar.
Alla överenskommelser eller motsvarande som emittenten känner till och som senare första sex tipps datum kan komma att leda till att kontrollen över bolaget förändras ska också anges.
kostnaden FÖR emissionen/erbjudandet.1 Här ska de sammanlagda nettointäkterna och en beräkning av de sammanlagda kostnaderna för emissionen eller erbjudandet anges.
Till sådana faktorer ska även räknas ny utveckling samt ovanliga eller sällsynta händelser.Detta krav kan vanligen uppfyllas via en proformaredovisning.16.4 En förklaring om huruvida emittenten uppfyller reglerna för företagsstyrning i det land där emittenten har sitt säte.Missbruk i arbetslivet, när en arbetstagare blir uppsagd och är långtidssjukskriven.Om beloppet inte är fastställt ska metoderna och tidsplanen för offentliggörandet av det slutgiltiga beloppet för erbjudandet anges.Uppgift om offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller väsentligt skulle kunna påverka emittentens verksamhet.15.44.7 samt följande: Om företaget för kollektiva investeringar inte har påbörjat någon verksamhet och inga årsredovisningar har upprättats vid dagen för utställandet av registreringsdokumentet ska det ingå en förklaring om detta.Nollkupongobligationen används då för att garantera indexobligationens nominella belopp.20.8 Väsentliga förändringar i emittentens finansiella situation eller ställning på marknaden Registreringsdokumentet ska innehålla uppgifter om alla väsentliga förändringar som inträffat vad gäller företagskoncernens finansiella situation eller ställning på marknaden sedan den senaste perioden för vilken antingen reviderad finansiell information eller delårsinformation har offentliggjorts.13.2.3 Om finansiella uppgifter i registreringsdokumentet kommer från andra källor än reviderade redovisningar ska den aktuella källan anges, liksom det faktum att det rör sig om uppgifter som inte granskats av revisor.
organisationsstruktur.1 Om emittenten tillhör en koncern ska det ges en kort beskrivning av koncernen och av emittentens ställning inom denna.
Utdelningssats, beräkningsmetod för denna, utdelningsfrekvens samt uppgift om huruvida betalningarna är av ackumulerad art eller inte.
utvald finansiell information.1 Utvald historisk finansiell information om emittenten för varje räkenskapsår för den period som omfattas av den historiska finansiella informationen och för eventuella därpå följande finansiella delperioder, i samma valuta som den finansiella informationen.C) Uppgifter från de senaste fem åren om eventuell konkurs, likvidation eller konkursförvaltning som personer som nämns under a och d i första stycket varit inblandade i, där detta skett i någon av de egenskaper som också anges i a eller d i första stycket.I en beskrivning av typ och slag av värdepapper som erbjuds eller tas upp till handel.När emittenten av det underliggande instrumentet är en enhet inom samma företagsgrupp ska informationen om emittenten vara den som krävs i mallen för registreringsdokumentet för aktien.Uppgift om viktiga utfästelser och säkerheter som har givits till emittenten med anknytning till tillgångarna.Om en resultatprognos har offentliggjorts i ett prospekt som fortfarande gäller ska det klart anges om den prognos som bifogades prospektet fortfarande är korrekt när registreringsdokumentet offentliggörs, och en förklaring ska lämnas om den tidigare prognosen inte längre är giltig.13.4 Alla överenskommelser eller motsvarande som emittenten känner till och som senare kan komma att leda till att kontrollen över bolaget förändras ska också anges.3.11 Om emittentens rörelsekapital inte är tillräckligt för emittentens aktuella behov bör en förklaring ges.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap